ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

18 กรกฎาคม 2019
564   0

ด้วย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC 2019) ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดส่งบทความเพื่อพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/