ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

24 มิถุนายน 2019
278   0

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ั ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/