ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ GE Show & Share “การบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปยุค Thailand 4.0”

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ GE Show & Share “การบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปยุค Thailand 4.0”

19 มิถุนายน 2019
290   0

ด้วย สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ GE Show & Share “การบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปยุค Thailand 4.0” เพื่อจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  รวมถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นผู้เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ด้าน และคุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/a/kku.ac.th/gecon2019/home