ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

26 มีนาคม 2019
525   0

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้แนวคิด “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society” ในระหว่างวันที่ 11 – 12  กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม โดยสามารถส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dept.npru.ac.th/conference11/