ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) TCI กลุ่มที่ 2

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) TCI กลุ่มที่ 2

15 มีนาคม 2019
551   0

ด้วยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดพิมพ์วารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) โดยได้รับการจัดคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ – 1 เมษายน 2562 โดยส่งทางระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/mrsj/user/register  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันภาษาฯ เบอร์โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1691