ภาพกิจกรรม » ขอแสดงความยินดีกับคณะวิจัยที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอแสดงความยินดีกับคณะวิจัยที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

18 มกราคม 2019
346   0

ามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ และมุ่งเน้นการพัฒนาผลงานสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติขึ้น จำนวน ๔ ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ในการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งเชิงสังคม ชุมชน เชิงอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์ เชิงวิชาการ และเชิงนโยบาย ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย นั้น 

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายเพื่อการป้องกันและติดตามการเผาในพื้นที่ต้นแบบ 5 ชุมชน ในจังหวัดเชียงราย ด้วยระบบติดตามการเผาผ่านระบบโทรศัพท์อัจฉริยะ โดยมีนักวิจัย มทร.ล้านนา เชียงราย ดังนี้

  1. ดร.นิอร  สิริมงคลเลิศกุล
  2. ผศ.วิฑูรย์  พรมมี

ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ดูรายละเอียดได้ที่ http://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=174 หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ NRCT