ภาพกิจกรรม » งานคลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไตโคซานฉายรังสี เพื่อลดการร่วงและทำให้ผลโตของลำไย

งานคลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไตโคซานฉายรังสี เพื่อลดการร่วงและทำให้ผลโตของลำไย

11 มกราคม 2019
136   0

งานคลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไตโคซานฉายรังสี เพื่อลดการร่วงและทำให้ผลโตของลำไย ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2562 ณ บ้านทุ่งสามเหลี่ยม ตำบลเวียงห้าว, บ้านหนองตุ้ม ตำบลทรายขาว อำเภอพาน และบ้านห้วยส้านดอนจั่น ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย