ภาพกิจกรรม » พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

11 มกราคม 2019
645   0

ดร.กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ เป็นตัวแทน ดร.อังกูร ว่องตระกูล รับใบประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2561 ด้านผลงานวิจัยดีเด่น (High Publication)

ดร.วรีวรรณ เจริญรูป ได้รับใบประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย (High Publication)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ได้รับใบประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านงานวิจัยแหล่งทุนภายนอก (External Research Fund)

ดร.สุบิน ใจทา ได้รับใบประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านงานวิจัยแหล่งทุนภายใน (Internal Research Fund)

ดร.สมอ บุญพันธ์ เป็นตัวแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร นรรัตน์ รับใบประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสิทธิบัตร (Best Innovation)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ปงลังกา ได้รับใบประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Application Research)

อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน ได้รับใบประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านผลงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Research Award)

นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2561