ดาวน์โหลดเอกสาร » ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัยและบริการวิชาการ

7 สิงหาคม 2018
324   0

งานวิจัยและบริการวิชาการ

เอกสาร ว1ด-11.ใช้สำหรับทุนส่วนตัว-61.docx
เอกสารเชิงหลักการ-Concept-Paper.docx
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัย.pdf
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปี ๒๕๖๑.pdf
กรอบการวิจัยชุดโครงการที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 2561.docx
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงิน(วจ.1).docx
แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ.docx
แบบเสนอโครงการวิจัย(ว1ช).docx
แบบเสนอโครงการวิจัย(ว1ด 11).docx
รายละเอียดข้อมูลงบแผ่นดิน 2563.zip