กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


รอบการรับสมัคร


รอบ 1 :TCAS 1 Portfolio (ม.6/ปวช./ปวส.)

      รับสมัครทางไปรษณีย์ 1 ธ.ค. -31 ธ.ค. 61 ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

      รับสมัครออนไลน์ 1 ธ.ค. 61 – 10 ม.ค. 62 ผ่านเว็บ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th/Qc

      ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ

      เลือกได้ 1 สาขา

      ค่าสมัคร 300 บาท

***ไม่มีสอบข้อเขียน มีสอบสัมภาษณ์

Click
รอบ 2 : TCAS 2 โควตา (ม.6/ปวช./ปวส.)

      รับสมัครทางไปรษณีย์ 15 – 28 ก.พ. 62 ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

      รับสมัครออนไลน์ 15 ก.พ. – 14 มี.ค. 62 ผ่านเว็บ สวท. URL : http://entrance.rmutl.ac.th/Qt

      สมัครตนเอง ณ มทร.ล้านนา เชียงราย 23 มี.ค. 62

      ค่าสมัคร 300 บาท

***มีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

Click
รอบ 3 : TCAS3 รับตรงร่วม (ม.6)

      รับสมัครออนไลน์ 17 – 29 เม.ย. 62

      ระดับ ม.6 เท่านั้น

      ใช้คะแนน Onet , GAT, PAT

      เลือกได้ 6 สาขา แบบมีลำดับ

      สมัครผ่านเว็บ ทปอ. URL : http://www.cupt.net

      รับสมัครทั่วประเทศ

*** มีสอบสัมภาษณ์

Click
รอบ 4 :TCAS 4 Admission (ม.6)

      รับสมัครออนไลน์ 9 – 19 พ.ค. 62

      ระดับ ม.6 เท่านั้น

      ใช้คะแนน Onet , GAT, PAT

      เลือกได้ 4 สาขา แบบมีลำดับ

      สมัครผ่านเว็บ ทปอ. URL : http://www.cupt.net

      รับสมัครทั่วประเทศ

***มีสอบสัมภาษณ์

Click
รอบ 5 : ล้านนา รับตรง (ม.6/ปวช./ปวส.)

      รับสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

      เลือกได้ 1 สาขา

      ค่าสมัคร 300 บาท

***มีสอบสัมภาษณ์

Click

ขั้นตอนการรับสมัคร


 • 1. พิมพ์แบบฟอร์ม
  พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่ เมนู 8
 • 2. ชำระเงิน
  นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ชำระเงินที่ 7-11 หรือธนาคารกสิกรไทย
 • 3. กรอกใบสมัคร
  หลังจากชำระงิน 3 วัน เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ที่เมนู 9
 • 4. พิมพ์ใบสมัคร
  พิมพ์ใบยืนยันการสมัครเพื่อใช้เป็นหลักฐานการสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับ


กรอกข้อมูล รหัส หลักสูตร หรือคุณวุฒิที่รับสมัคร เพื่อค้นหา

รหัส
หลักสูตร
คุณวุฒิที่รับสมัคร
จำนวนรับ
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
TCAS 1
TCAS 2
851 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า ม.6ทุกแผนการเรียน
30
2.50
2.50
151 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง 4 ปี ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมทุกวิชา หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
20
2.50
2.50
153 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สา ขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในสายช่างอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์ ความสามารถทางด้านกีฬาประเภทหมากล้อม
30
2.50
2.50
154 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี) ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในสายช่างอุตสาหกรรม
30
2.50
2.50
155 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ปี) ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
30
3.00
2.50
156 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ปวช. สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
30
2.50
2.50
157 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ (4ปี) ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ ประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ หรือ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
30
2.50
2.50
251 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
30
2.00
2.00
253 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจิสติกส์ (4ปี) ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
30
2.00
2.00
254 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี); ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ทุกสาขาวิชา
30
3.00
2.50
552 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ ปวส.สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในสายช่างอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์ ความสามารถทางด้านกีฬาประเภทหมากล้อม
30
2.50
2.50
553 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - อิเล็กทรอนิกส์ เทียบโอนปกติ ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
30
2.50
2.50
554 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทียบโอน ปกติ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า
25
3.00
2.50
555 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน ปวส.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน หรือช่างโลหะ ช่างแม่พิมพ์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบำรุง หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ
30
2.50
2.50
557 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง เทียบโอน ภาคพิเศษ (ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน) ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
20
2.50
2.50
558 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
20
2.50
2.50
651 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่าโดยใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
30
2.00
2.00
653 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี เทียบโอน ปวส. สาขาวิชาการบัญชีโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
60
3.00
2.50
655 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่าโดยใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
30
2.00
2.00

Contact Me


CALL ME

0-5372-3979 ต่อ 1111-3

LOCATION

ห้องทะเบียนและวัดผล ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project