RMUTL CR : ADMISSION

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

รอบ 3 : ล้านนา รับตรง 1 (ปวช./ปวส.)


ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1

รับสมัครทางไปรษณีย์ (ชำระเงินค่าสมัครด้วยธนาณัติ)

ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์ <<กดคลิก

หมายเหตุ : ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และต้องแนบธนาณัติฉบับจริง , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมใบสมัคร

15 ก.พ. -15 มี.ค. 61
2

2.1 รับสมัครออนไลน์ (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน <<กดคลิก

สามารถเลือกชำระเงินสดได้ตามสถานที่ ดังนี้

  1. เคาน์เตอร์ธนาคารกสิการไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ
  2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ
2.2 ภายหลังที่ชำระเงินผ่านธนาคาร มาแล้วอย่างน้อย 3 วัน ให้เข้าไป กรอกใบสมัครออนไลน์ <<กดคลิก และจะปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าสมัครให้ทุกกรณี
15 ก.พ. -20 มี.ค. 61
3

รับสมัครด้วยตนเอง (ชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสดที่มหาวิทยาลัย) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การแต่งตายชุดนักศึกษาสถานศึกษาเดิม หรือ ชุดนักศึกษาปกติ หรือชุดสภาพ หากสามกางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะมาในวันสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้สมัคร

หมายเหตุ สมัครข้ามเขตพื้นที่ได้

24 มี.ค. 61
4

สอบข้อเขียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ณ เขตพื้นที่ที่ลงสมัคร)

ห้องสอบตามที่ระบุไว้ใน ใบยืนยันการสมัคร << กดคลิก

21 เม.ย. 61
5

สอบข้อเขียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ณ เขตพื้นที่ที่ลงสมัคร)

ห้องสอบตามที่ระบุไว้ใน ใบยืนยันการสมัคร << กดคลิก

21 เม.ย. 61
6

สอบข้อเขียน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ณ เขตพื้นที่ที่ลงสมัคร)

ห้องสอบตามที่ระบุไว้ใน ใบยืนยันการสมัคร << กดคลิก

22 เม.ย. 61
7
ประกาศผลสอบข้อเขียน (เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)
1 พ.ค. 61
8
สอบสัมภาษณ์ (ณ เขตพื้นที่ที่ลงสมัคร) รายงานตัวเวลา 09.00 น.
5 พ.ค. 61
9
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)
10 พ.ค. 61
10
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
11 - 13 พ.ค. 61
11
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม1/61) และค่ากิจกรรมอื่น ๆ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียมการศึกษา << กดคลิก (เริ่ม 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.)
17 - 20 พ.ค. 61
12
วันเปิดภาคเรียนการศึกษา
25 มิ.ย. 61

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง