RMUTL CR : ADMISSION

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio (ม.6/ปวช./ปวส.)


ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
รับสมัครออนไลน์ กรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.rmutl.ac.th/Qc
1 ต.ค. - 25 พ.ย. 60
2
สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
2 ธ.ค. 60
3
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ http://entrance.rmutl.ac.th/Qc/Announce/search.php
7 ธ.ค. 60
4
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ http://entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 17
15 - 19 ธ.ค. 60
5
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ http://entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 19
25 - 31 ธ.ค. 60
6
ปิดระบบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบทะเบียนกลาง
17 มิ.ย. 61
7
วันเปิดภาคเรียนการศึกษา
25 มิ.ย. 61

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง